Jednolity system segregacji odpadów (jSSO)

Od 1 lipca 2017r. wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.
Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

 •  PAPIER (kolor niebieski)
 •  METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
 •  SZKŁO (kolor zielony*)
 • BIO (kolor brązowy).
  * Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:
 •  szkło bezbarwne (kolor biały),
 •  szkło kolorowe (kolor zielony).

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Warunki spełnienia wymogów Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów:

 1. Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do
  użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów
  zgodnie ze Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.
 2. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed
  pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów
  ich przetwarzania.
 3.  Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą
  miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić
  maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
 4. Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.
 5. Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Źródło :

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jednolity-system-segregacji-odpadow